من عاشق ترم!

گفتم: من عاشق ترم یا تو؟

با شوقی کودکانه گفت: من!

گفتم: اثبات کن.

لبخند زد و دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: این جا را نگاه کن، تماما متعلق به توست، اینجا سرزمین سرسبز توست که از آن عشق می روید!

مغرورانه گفتم: این را که خودم هم می دانم، اثبات کن که تو عاشق تری؟

گفت: خوب من اول عاشق تو شدم پس من قطعا عاشق ترم!

گفتم: به نکته ی بسیار خوبی اشاره کردی اما این نکته عاشق تربودنت را اثبات نمی کند بلکه برعکس اثبات می کند من عاشق ترم!

تو یک بار عاشقم شدی اما من دوبار.

یک بار چون سزاوار عشق بودی و دومین بار چون آغازگر عشق بودی، یک بار چون من عاشقت شدم و یکبار چون تو عاشقم شدی!


معجزه شرقی/ 0 نظر / 59 بازدید